WEISZ GROUP

algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS- EN BETAILINGSVOORWAARDEN van S. WEISZ UURWERKEN B.V. gevestigt te Amstelveen

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door S. Weisz Uurwerken B.V. (verder: Weisz Uurwerken) met kopers van de door Weisz Uurwerken te koop aangeboden zaken te sluiten en gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de wederpartij worden van toepassing uitgesloten, tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk door Weisz Uurwerken zijn aanvaard.

 

2. Offertes en prijzen; tot stand komen van overeenkomsten 

(1) Alle offertes en daarin genoemde prijzen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel is vermeld. Prijzen worden vermeld exclusief Omzetbelasting en andere heffingen.

(2) Elke nieuwe prijsnotering van de door Weisz Uurwerken aangeboden zaken stelt een voorafgaande buiten werking.

(3) Eventueel door Weisz Uurwerken te maken kosten voor transport en verzekering zullen op basis van kostprijs door Weisz Uurwerken aan de koper mogen worden doorberekend.

(4) Indien bij het sluiten van de overeenkomst levering op een termijn van drie maanden of meer is bedongen, gelden de overeengekomen prijzen als voorlopig opgegeven, onder voorbehoud van prijswijziging. Weisz Uurwerken is alsdan bevoegd de koopprijs aan te passen tot het alsdan geldende niveau.

(5) Indien voorafgaand aan, dan wel bij, de totstandkoming van een overeenkomst aan koper een model of monster ter hand is gesteld, dan geldt dat slechts als bij wijze van aanduiding. De door Weisz Uurwerken te leveren zaken behoeven niet aan het monster of model te beantwoorden.

(6) Een overeenkomst met de koper komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door Weisz Uurwerken van aard, aantal en prijzen van te leveren zaken.

 

3. Aflevering

(1) Een door de koper gestelde termijn voor aflevering geldt slechts als overeengekomen indien zulks schriftelijk door Weisz Uurwerken is bevestigd.

(2) Aflevering geschiedt door de afgifte van de zaken aan de koper dan wel een door hem daartoe aangewezen derde, vanuit Weisz Uurwerken magazijn.

(3) De vervoerder die de zaken naar een door de koper aangegeven adres transporteert, geldt in dit verband als door de koper aangewezen derde, ook al wordt de opdracht tot vervoeren door Weisz Uurwerken aan de vervoerder gegeven.

(4) Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken voor risico van koper, ook indien de eigendom van de afgeleverde zaken nog niet op hem is overgegaan.

(5) Ook indien koper niet meewerkt aan de aflevering, dan wel deze weigert van de vervoerder in ontvangst te nemen, geldt het moment dat zij ter aflevering zijn aangeboden.

 

4. Eigendomsvoorbehoud

1) Alle door Weisz Uurwerken geleverde zaken blijven eigendom van Weisz Uurwerken totdat de koper alle verplichtingen uit alle met Weisz Uurwerken gesloten overeenkomsten is nagekomen. Het eigendomsvoorbehoud van Weisz Uurwerken is derhalve een zogeheten verlengd eigendomsvoorbehoud.

(2) Koper zal de afgeleverde zaken tot aan het tijdstip van eigendomsovergang voor Weisz Uurwerken (als eigenaar) houden. Koper is niet bevoegd de krachtens eigendomsvoorbehoud aan Weisz Uurwerken in eigendom toebehorende zaken aan een derde te verpanden dan wel anderszins te bezwaren of tot zekerheid te verbinden.

3) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Weisz Uurwerken zo snel als redelijkerwijs mogelijk daarvan in kennis te stellen.

4) De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5) Door Weisz Uurwerken geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6) Voor het geval dat Weisz Uurwerken haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Weisz Uurwerken of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Weisz Uurwerken zich bevinden en zich weder het bezit van die eigendommen te verschaffen, des vereist door middel van demontage en ook in het geval enig onderdeel is aangewend als bestanddeel van een andere zaak. Weisz Uurwerken is niet aansprakelijk voor door dergelijke revindicatie-acties ontstane schade aan andere zaken en de koper vrijwaart Weisz Uurwerken tegen mogelijke aanspraken van derden.

7) In het geval dat Weisz Uurwerken onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken bij de koper terughaalt, is Weisz Uurwerken niet gehouden tot creditering van de volledige historische factuurprijs.

8) Zaken die binnen een maand na levering onder eigendomsvoorbehoud worden teruggenomen, worden voor 75% van de factuurprijs gecrediteerd mits zij zich nog in de oorspronkelijke verpakking bevinden en niet zijn beschadigd of kennelijk gebruikt zijn.

9) Zaken die langer dan een maand na levering onder eigendomsvoorbehoud worden teruggenomen, worden – mits in de oorspronkelijke verpakking en ongebruikt zijnde – gecrediteerd voor 75% van de oorspronkelijke factuurprijs minus 10% voor iedere verdere maand die sedert de levering is verstreken waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend, het een en ander met een minimaal te crediteren bedrag van 5% van de factuurprijs.

10) Speciaal voor de koper bestelde en / of vervaardigde zaken alsmede zaken die zich niet meer in de oorspronkelijke verpakking bevinden en / of zijn beschadigd of kennelijk zijn gebruikt, worden gecrediteerd voor ten hoogste 5% van de gefactureerde prijs.

 

5. Klachten

1) Koper is verplicht de afgeleverde zaken dadelijk na ontvangst op deugdelijkheid te controleren en klachten over tekortkomingen in kwaliteit, aantal dan wel in enig ander opzicht niet voldoen aan de overeenkomst van de afgeleverde zaken, respectievelijk de prestatie van Weisz Uurwerken, binnen 8 dagen na aflevering, schriftelijk aan Weisz Uurwerken te melden.

2) Klachten die na afloop van deze termijn, dan wel niet schriftelijk, aan Weisz Uurwerken worden doorgegeven zullen geen rechtsgevolgen, verbonden aan enig tekortschieten onzerzijds, meer kunnen hebben.

3) Indien de koper gegronde klachten heeft over kwaliteit en/of aantal der geleverde zaken dan wel anderszins over de wijze van uitvoering door Weisz Uurwerken van de overeenkomst, dan heeft Weisz Uurwerken het recht, naar haar keuze, hetzij het ontbrekende aan te vullen, ondeugdelijke zaken te vervangen, dan wel de afgeleverde zaken voor haar rekening te herstellen.

4) Voorgaande bepaling lijdt uitzondering indien de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de afgeleverde zaken door toedoen of onzorgvuldigheid van de koper teniet is gegaan na aflevering.

5) Retourzending van zaken is slechts toegestaan wegens gegronde klachten over het niet voldoen aan de overeenkomst van de afgeleverde zaken en na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Weisz Uurwerken. Retour gezonden zaken reizen voor rekening en risico van koper.

6) Het klagen over kwaliteit, aantal van afgeleverde zaken dan wel enige andere klacht over de wijze van uitvoering van de overeenkomst geeft de koper niet het recht zijn betalingsverplichtingen verder op te schorten dan door aard en omvang van zijn klachten wordt gerechtvaardigd.

 

6. Garantie

1) Weisz Uurwerken staat er voor in dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken die afbreuk doen aan het gebruik van de zaken voor het doel waarvoor deze bestemd zijn.

2) Weisz Uurwerken verleent garantie op geleverde zaken voor een periode die te allen tijde beperkt is tot die garantie, die de producent van de geleverde zaken verleent. In afwijking hiervan, wordt geen garantie verleend op zaken of onderdelen daarvan die naar hun aard en constructie bestemd zijn om te worden verbruikt en te verslijten.

3) Iedere garantieaanspraak van de koper vervalt, indien: Het gestelde gebrek is ontstaan als gevolg van kennelijk ondeskundig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of onjuiste montage, alsook wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Weisz Uurwerken, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

 

7.Betaling

1) Betaling van te leveren zaken dient vooraf te geschieden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of vermeld, in welk geval de overeengekomen dan wel de op de factuur vermelde betalingstermijn geldt. Indien in een dergelijk geval de factuur geen betalingstermijn vermeldt, is de betalingstermijn 30 (dertig) dagen.

2) Verzuim treedt in zonder dat daartoe enige aanmaning of in verzuimstelling is vereist wanneer een factuur niet op de vervaldatum is voldaan. Over onbetaald gebleven factuurbedragen is vanaf de vervaldatum een rente van 1% per maand verschuldigd. Een ingegane maand wordt voor een hele gerekend

3) In geval van afwijking tussen factuurdatum en afleveringsdatum geldt de laatste datum als ingangsdatum voor de betalingstermijn.

4) Alle betalingen moeten geschieden door franco remise op een van de daartoe door Weisz Uurwerken op haar factuur vermelde bankrekeningen, tenzij schriftelijk anders is bedongen.

5) Betaling dient verder te geschieden zonder enige aftrek, korting of compensatie, met uitzondering van gevallen waarin de koper beschikt over een creditfactuur dan wel enige voorafgaande schriftelijke akkoord verklaring van Weisz Uurwerken tot het in mindering brengen van enig bedrag op de aan Weisz verschuldigde bedragen.

6) Door de koper gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, ook in het geval dat de koper bij een betaling een andere toerekening aanwijst.

7) In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling of toelating tot schuldsaneringsregeling van de koper, zijn alle vorderingen van Weisz Uurwerken op de koper onmiddellijk opeisbaar. Tevens heeft Weisz Uurwerken in dergelijke situaties het recht een overeenkomst te ontbinden.

 

8. In verzuim raken van koper

1) Indien koper enig factuurbedrag niet tijdig heeft voldaan, is hij vanaf de vervaldatum in verzuim zonder dat daartoe enige nadere aanmaning, sommatie of in verzuimstelling vereist is. Bezwaren van de koper tegen de hoogte van een factuur dan wel klachten over het geleverde, schorten diens betalingsverplichting niet op.

2) Indien koper met betaling in verzuim is, heeft Weisz Uurwerken het recht al haar verdere prestaties, uit welken hoofde ook, op te schorten.

3) Eventuele andere door Weisz Uurwerken van koper te vorderen bedragen zullen alsdan ook dadelijk en ineens opeisbaar zijn.

4) De koper is gehouden aan Weisz Uurwerken alle kosten te vergoeden die Weisz Uurwerken feitelijk maakt, zowel buiten rechte als in rechte, ter verwezenlijking van haar rechten jegens de koper dan wel om zich te verweren tegen aanspraken van de koper, daaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand alsmede de kosten welke terzake betekening, executie en afwikkeling door de deurwaarder worden gemaakt, een en ander ook voor zover die kosten feitelijk hoger zijn dan de buitengerechtelijke kosten en / of proceskostenvergoedingen die normaliter door de rechter worden toegewezen en ook in het geval dat een geschil in het voordeel van de koper wordt beslecht. De koper is ook over deze kosten de in artikel 7 lid 2 vermelde rente verschuldigd vanaf de achtste dag na het eerste verzoek van Weisz Uurwerken aan koper om de hier bedoelde kosten te vergoeden.

9. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien Weisz Uurwerken aan de koper bij de uitvoering van enige overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de koper gehouden deze binnen 14 dagen nadat Weisz Uurwerken daarom heeft verzocht, in oorspronkelijke staat, volledig en vrij van gebreken te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet stipt nakomt, is hij zonder aanmaning of sommatie in verzuim en is de koper voor alle hieruit voortvloeiende schade en kosten vergoeding plichtig, waaronder mede begrepen de kosten van vervanging tegen alsdan geldende nieuwwaarde.

 

10. Onderhoud, Reparatie, Restauratie, Revisie

1) Werkzaamheden tot verrichten van onderhoud, reparatie, restauratie en / of revisie worden door Weisz Uurwerken aanvaard ten titel van aanneming van werk met daarop deze algemene voorwaarden van toepassing.

2) Weisz Uurwerken is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal en / of tenietgaan van enige ter bewerking opgedragen zaak. De koper is gehouden de ter bewerking opgedragen zaak tegen verlies, diefstal, beschadiging en / of tenietgaan te verzekeren en verzekerd te houden.

3) Indien vooraf een begroting van de kosten van de werkzaamheden is gemaakt, is die te allen tijde exclusief een onvoorzienbaarheidheidsmarge van 20%, exclusief bijkomende materialen en / of onderdelen, exclusief werk van derden, transport en BTW, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders bepaald. Artikel 7:752 lid 2 en lid 3 BW zijn niet van toepassing.

4) Bij de bepaling van de uiteindelijke prijs zal geen rekening hoeven te worden gehouden met eventuele ter zake de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen.

5) In afwijking van het bepaalde in artikel 7:754 BW is Weisz Uurwerken niet verplicht tot waarschuwen in de in dat artikel genoemde gevallen.

6) Voor wat betreft de toepassing van artikel 7:755 BW wordt de koper geacht uit zichzelf te hebben begrepen dat door hem gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk een prijsverhoging tot gevolg heeft.

7) Het vorderingsrecht van artikel 7:756 lid 1 BW wordt buiten toepassing gesteld.

8) Artikel 7:760 lid 1 BW is niet van toepassing.

 

11. Aansprakelijkheid van handelend persoon voor rechtspersoon

De bestuurder van een rechtspersoon alsook de natuurlijk persoon (niet zijnde bestuurder) die feitelijk namens een rechtspersoon een overeenkomst met Weisz Uurwerken sluit, zal hoofdelijk naast die rechtspersoon jegens Weisz Uurwerken aansprakelijk zijn in het geval dat de rechtspersoon haar verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst jegens Weisz Uurwerken niet op eerste verzoek nakomt.

 

12. Geschillen; bevoegde rechter

1) De rechter in de vestigingsplaats van Weisz Uurwerken is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij het geschil door zijn omvang behoort tot de bevoegdheid van de sectie kanton van de rechtbank van de woonplaats van de koper in het geval dat de koper de gedaagde partij is en deze binnen Nederland woont of gevestigd is. In het geval de koper niet in Nederland is gevestigd, geldt de exclusieve bevoegdheid van de Rechter van de vestigingsplaats van Weisz Uurwerken in allen gevallen. Weisz Uurwerken behoudt daarnaast het recht het geschil voor te leggen aan de volgens het commune recht bevoegde rechter.

 

13. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Weisz Uurwerken en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

 

14. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

1) Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandstalige tekst daarvan steeds doorslaggevend.

2) Van toepassing is steeds de laatst gehanteerde versie, waaronder wordt verstaan: de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de laatste met de koper gesloten overeenkomst.

ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van S. WEISZ UURWERKEN B.V. gevestigd te Amstelveen

zondag, 14 juli 2024